e-PORADA PRAWNA

ruplen
3 10 2017

W ostatnim czasie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie warunków wydania kolejnej karty pobytu dla cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela Polski. Sąd rozważał dwie przesłanki wydania karty pobytu związane z małżeństwem, a mianowicie czy małżeństwo zostało zawarte w celu obejścia przepisów ustawy oraz czy okoliczności sprawy uzasadniają pobyt cudzoziemca w Polsce przez okres przekraczający 3 miesiące. Sąd potwierdził, że przesłanka zawarcia związku małżeńskiego w celu obejścia przepisów ustawy może być badana przez organy administracji publicznej jedynie kiedy badane są warunki wydania pierwszej karty pobytu. Inną sprawą są jednak okoliczności uzasadniające pobyt cudzoziemca przez okres przekraczający 3 miesiące: tutaj faktyczny rozpad małżeństwa może mieć wpływ na wynik sprawy, jeśli złożony został wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu.

Obecnie w Parlamencie dyskutowane są poprawki do ustawy o cudzoziemcach, w tym dotyczące przepisów regulujących wydawanie kart pobytu cudzoziemcom – małżonkom obywateli RP. Zgodnie z projektem ustawy, organy administracji będą mogły szerzej rozumieć przesłankę zawarcia małżeństwa w celu obejścia przepisów.