e-PORADA PRAWNA

ruplen
28 09 2017

Trwają prace ustawodawcze nad wprowadzeniem nowych rodzajów zezwoleń pobytowych, wynikające z konieczności transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Intra-Corporate Transfer – ICT). Dyrektywa wprowadza uproszczoną procedurę przyjmowania pracowników w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, a jej celem jest ułatwienie mobilności pracowników przenoszonych w ramach UE.

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do posiadających adekwatne kwalifikacje pracowników kadry kierowniczej, specjalistów i pracowników odbywających staż, zatrudnionych w ramach przedsiębiorstwa nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy (kadra kierownicza, specjaliści) lub 6 miesięcy (stażyści) przed przeniesieniem i chcących skorzystać z możliwości przeniesienia do jednostki przyjmującej mającej siedzibę na terytorium Polski.

Zezwolenia pobytowe ICT będą wydawane na okres do trzech lat dla kadry kierowniczej i specjalistów i jednego roku dla stażystów. Projekt ustawy przewiduje określone warunki, które spełniać musi mająca siedzibę w Polsce jednostka przyjmująca, a związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie społeczne, uiszczaniem podatków i przestrzeganiem prawa pracy. Projekt przewiduje także wymogi w zakresie wysokości wynagrodzenia pracowników, jak i fakultatywne upoważnienie przyznawane Ministrowi do Spraw Wewnętrznych do określania w drodze rozporządzenia maksymalnej liczby tego rodzaju zezwoleń wydawanych w danym roku kalendarzowym.

Jednocześnie projekt przewiduje procedury notyfikacji dla pracowników korzystających z mobilności krótkoterminowej (pobyt w Polsce do 90 dni dla posiadaczy kart pobytu ICT wydanych przez inne Państwo Członkowskie UE) oraz zezwolenia na pobyt czasowy dla pracowników korzystających z mobilności długoterminowej (pobyt powyżej 90 dni dla posiadaczy kart ICT wydanych przez inne Państwo Członkowskie UE). Obowiązek notyfikacji (powiadomienia) realizuje się w języku polskim.

Wprowadzenie nowych przepisów powinno być korzystne dla przedsiębiorstw posiadających oddziały w Polsce i państwach UE, jako że umożliwią pracownikom przemieszczanie się po państwach UE, przy ograniczeniu wymogów w zakresie dopełniania procedur administracyjnych, co przełoży się na koszty. Przedsiębiorstwa międzynarodowe z jednostkami mającymi siedzibę na terytorium RP będą mogły zatrudniać cudzoziemców spoza UE na podstawie zezwoleń ICT, podczas gdy pracownicy posiadający zezwolenia ICT wydane przez inne Państwa Członkowskie będą mogli pracować w Polsce na podstawie przepisów o mobilności krótko i długoterminowej.

Należy jednak także zaznaczyć, że zezwolenia ICT mogą być wydane na okres maksymalnie 3 lat (kadra kierownicza, specjaliści) lub 1 roku (stażyści) bez możliwości przedłużenia tego rodzaju zezwolenia ponad wyżej wskazane okresy.

Projekt ustawy wprowadzającej nowe zezwolenia był dyskutowany w Sejmie 12 września br., względem jego kształtu podnoszono zastrzeżenia dotyczące upoważnienia Ministra do ograniczania liczby wydawanych zezwoleń ICT. Projekt został obecnie skierowany do Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji.