e-PORADA PRAWNA

ruplen
27 10 2017

W zeszłym tygodniu Senat przyjął ustawę o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem RP i Gabinetem Ministrów Ukrainy do Umowy o readmisji.

Na podstawie umów o readmisji państwa zgadzają się przyjmować na powrót swoich obywateli, jak też obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy przebywali nielegalnie na terytorium innego państwa-sygnatariusza umowy, na zasadzie wzajemności.

Umowa o readmisji między UE i Ukrainą była przyjęta w czerwcu 2007 roku i ustanowiła obowiązki związane z readmisją (które osoby jej podlegają) i właściwe procedury (dotyczące wniosków, czy środków dowodowych dotyczących ustalania obywatelstwa). Protokół uszczegóławia przepisy w zakresie wykonywania umowy, zawierając regulacje pozwalające właściwym władzom Ukrainy i Polski na korzystanie z wszystkich funkcjonujących lotniczych  wybranych lądowych przejść granicznych do przeprowadzania readmisji lub tranzytu. Przepisy Protokołu poszerzają także katalog dowodów, które mogą być wykorzystane do wykazania obywatelstwa zainteresowanej osoby (o akty ślubu, czy materiały audiowizualne), jak i zapewniają możliwość zorganizowania indywidualnej rozmowy z przedstawicielem misji dyplomatycznej w sytuacji, w której brak jest dowodów na obywatelstwo i nie jest ono znane.

Ustawa została obecnie przekazana Prezydentowi RP do podpisu.