e-PORADA PRAWNA

ruplen
29 01 2018

Wcześniej pisaliśmy już o projektowanych zmianach w ustawie o cudzoziemcach, w tym nowych rodzajach zezwoleń pobytowych (ICT). Przepisy przybrały już ostateczny kształt i wchodzą w życie w dniu 12 lutego 2018 roku. Cudzoziemcy będą więc mogli korzystać z regulacji ułatwiających mobilność pracowników przenoszonych w ramach UE.

Czego jeszcze możemy się spodziewać w związku z kolejną nowelizacją ustawy?

Pojawiają się dodatkowe ułatwienia dla osób ubiegających się o jednolite zezwolenia na pobyt i pracę. Absolwenci polskich uczelni, jak i cudzoziemcy przebywający przez 3 lata legalnie i nieprzerwanie w Polsce nie będą musieli, pod określonymi warunkami, przedstawiać pozytywnego testu rynku pracy. Osoby, których wymóg ten będzie dalej dotyczył, będą mogły załączyć go w toku całego postępowania.

Absolwenci polskich uczelni ubiegający się o zezwolenie na pobyt w celu poszukiwaniu pracy będą mogli takie zezwolenie uzyskać tylko raz, bezpośrednio po zakończeniu studiów.

Ważną zmianą odnośnie kolejnej kategorii zezwoleń pobytowych jest warunek znajomości języka polskiego dla osób chcących uzyskać status rezydenta długoterminowego UE. Znajomość tą będzie można potwierdzić za pomocą urzędowego poświadczenia lub poprzez fakt ukończenia uczelni z polskim językiem wykładowym.

Istotne zmiany pojawiają się także w przepisach dotyczących zobowiązania cudzoziemca do powrotu, w szczególności co do cofania zakazu wjazdu.

Do tej pory cudzoziemiec mógł wnioskować o cofnięcie zakazu wjazdu bezpośrednio po wykonaniu decyzji o zobowiązaniu do powrotu (powrocie do kraju pochodzenia). Teraz co do zasady nie będzie możliwości cofnięcia zakazu prze upływem co najmniej połowy okresu, na jaki został orzeczony. Zakaz może być cofnięty wcześniej tylko w szczególnych przypadkach.